Background

SHINee’s Minho selects Super Junior’s Eunhyuk as his stingiest senior (Korean + English + Vietnamese)


 
 
At the ‘I AM‘ Showcase held in Seoul on April 30th, Minho was asked which hyung is most uptight with their money, never treating him to a meal.

Minho answered, “In the case of my Super Junior and TVXQ seniors, there are hyungs that I am close with and hyungs that I am less close with. But there is always that hyung that never buys me food, despite us being really close.”

When asked who in particular he was referring to, Minho continued, “Well he’s seated in the very first row, and his hairstyle stands out amongst the rest. He is also wearing something on his face, and kind of looks like a monkey.”

By this time, everyone figured it was Eunhyuk, and Minho continued to say, “I’m younger so of course I could first ask him to buy me dinner, but as a hyung, he’s never once made an offer.”

Eunhyuk then defended himself by hilariously saying, “You know, I am his hyung, but there are people you want to buy food for and people you don’t really want to buy food for. Minho is taller than I am, and he appears to eat better than I do. He eats well without me having to buy him anything,” which caused everyone to burst into laughter.

When asked who he likes to buy food for, Eunhyuk answered, “I buy myself a lot of things. I properly manage my own self,” continuing the laughs on set.”

4월30일 서울 영등포구 여의도동 CGV영등포 스타리움에서 열린 영화 'I AM.: SMTOWN LIVE WORLD TOUR in Madison Square Garden'(감독 최진성) 쇼케이스에서 샤이니 민호는 가장 밥을 안 사주는 형이 누군지 질문을 들은 뒤 "친한데 안 사주는 형이 있다"고 폭로를 시작했다.

민호는 "슈퍼주니어, 동방신기 선배님들 경우 친한 형들도 있고 안 친한 형들도 있다. 친한데 안 사주는 형이 꼭 있다"며 "그게 마음에 걸리는 부분이 있는데 약간 몽키상이신 분이다"고 은혁을 에둘러 표현했다. 민호는 "형이니까 먼저 밥 사준다고 할 수도 있는데 그런 말 단 한 번도 한 적이 없다"고 폭로했다.

민호의 폭로에 은혁은 "내가 형이기도 하지만 사람이 사람을 봤을 때 사주고 싶게 생긴 사람과 안 사주고 싶게 생긴 사람 있지 않나. 나보다 키 크고 잘 먹을 것 같았다. 굳이 안 사줘도 알아서 잘 먹고 다니니까"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 은혁은 그렇다면 자주 사는 사람이 누구냐는 질문에 "내가 나에게 많이 산다. 내 관리를 철저하게 한다"고 덧붙여 또 한 번 모두를 폭소케 했다.

한편 'I AM.: SMTOWN LIVE WORLD TOUR in Madison Square Garden'은 SM 엔터테인먼트에서 지난 16년간 아티스트들 모습을 기록한 4,824개 테이프와 Mnet이 기록한 4,415개 테이프를 망라해 강타, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 에프엑스 등 SM 아티스트들의 오디션 모습부터 연습생 시절, 데뷔 무대 당일 생생한 모습, 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든 무대에서 화려한 모습까지 드라마틱한 성장스토리를 담은 영화다. 5월 개봉.

Minho chọn Eunhyuk là đàn anh keo kiệt nhất của mình

Trong chương trình IAM được tổ chức vào ngày 30 tháng 4, Minho được hỏi người anh nào kỹ tính *keo kiệt* nhất với tiền của họ, chưa bao giờ đãi anh một bữa.

Minho trả lời "trong trường hợp những đàn anh Super Junior và TVXQ của tôi, có người tôi chơi thân và cũng có người không được thân lắm. Nhưng có một người chưa bao giờ mua cho tôi đồ ăn, mặc dù chúng tôi khá thân thiết"

Khi được hỏi về người vừa được đề cập đến, Minho tiếp tục nói "Vâng, anh ấy ngồi hàng ghế đầu tiên và có kiểu tóc nổi bật so với những người còn lại. Anh ấy cũng đẹo một cái gì đó trên mặt và trong giống một con khỉ *trong showcase, Eunhyuk ngồi hàng ghế đầu tiên và đeo kính - nhắc đến khỉ thì ai cũng biết là ai rồi đấy*"

Lúc này, mọi người đều nhận ra đó là Eunhyuk và Minho nói tiếp "Tôi trẻ hơn nên tất nhiên tôi có thể yêu cầu anh ấy mua cho tôi bữa tối, tuy là anh nhưng anh ấy chưa một lần thực hiện lời đề nghị"

Eunhyuk sau đó đã bảo vệ mình bằng cách nói vui nhộn "Bạn biết đấy, tôi là anh, nhưng có những người bạn muốn mua thức ăn cho và cũng có người bạn không thực sự muốn. Minho cao hơn tôi và cậu ấy ăn khỏe hơn tôi. Cậu ấy ăn có thể ăn bất cứ thứ gì tôi mua cho". Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cười.

Khi được hỏi thích mua thức ăn cho ai, Eunhyuk trả lời "Tôi mua cho chính mình rất nhiều thứ. Tôi quản lý chính mình". Trường quay lại tiếp tục vang lên những tiếng cười
 

 TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS!!!

Leave a Reply

COMMENT after Read this blog PLEASE

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Translate This Blog