Background

Leeteuk considers Kang Ho Dong to be his life mentor (Korean + English + Vietnamese)On the SM special of MBC TV's "Joo Byung Jin’s Talk Show", "Someone once told me that you need to learn how to take a blow. Only then would you be able to survive in this society. That person is none other than Kang Ho Dong" Leeteuk said.

Lee Teuk has in the past worked with Kang Ho Dong on variety programs such as SBS TV "Strong Heart"

"Kang Ho Dong is like a mentor to me" Leeteuk continued. "But I can’t bring myself to contact him too often. It’s like when you were younger and it’s hard to reach out to your teachers"

"Not too long ago, I finally decided to call him and I said "I worked up the courage to call you" and he responded "I miss you, I love you, my dongseng"

이특 "강호동 스승같은 존재, 얼마전 용기내 전화통화"

이특은 "한 분이 내게 그러시더라. 맷집을 길러야 한다, 맷집을 길러야 이 사회에서 살아남을 수 있다고 말이다. 그 분이 바로 강호동 씨다"라고 말했다. 이특은 강호동과 SBS TV '강심장'에서 호흡을 맞춘 바 있다.

이특은 "강호동 씨는 스승같은 존재다. 그런데 연락을 잘 못한다. 어릴 때 선생님께 연락을 잘 못하는 것처럼 그렇다. 얼마 전 용기 강호동 씨께 전화를 걸었다. '용기내서 전화를 걸었습니다'라고 했더니 '보고싶다, 사랑한다 내 동생'이라고 말씀해주시더라"고 말했다.

Leeteuk nói "Kang Ho Dong là người thầy của mình trong cuộc sống"

Trong chương trình "Joo Byung Jin’s Talk Show" của đài MBC, Leeteuk nói: "Có người nói với tôi rằng bạn cần học cách chiến đấu. Chỉ khi đó bạn mới có thể tồn tại trong thế giới này. Người đó không ai khác chính là Kang Ho Dong".

Trong quá khứ, Lee Teuk đã làm việc với Kang Ho Dong trong chương trình "Strong Heart" của đài SBS.

"Kang Ho Dong là người cố vấn cho tôi" Leeteuk tiếp tục. "Nhưng tôi không thể liên lạc thường xuyên với anh ấy. Nó giống như khi bạn còn trẻ và thật khó để tiếp cận với người thầy của mình"

"Cách đây không lâu, cuối cùng tôi đã quyết định gọi anh ấy và tôi nói "Tôi đã phải lấy hết can đảm để gọi cho anh" và ông trả lời: "anh nhớ cậu, anh yêu cậu, người anh em của tôi"TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS!!!

Leave a Reply

COMMENT after Read this blog PLEASE

Ada kesalahan di dalam gadget ini

Translate This Blog